Pylon (Re-enactment Society) Athens, Ga - JoBo PhoTo